Na swoich stronach spółka Gremi Business Communication Sp. z o.o. wykorzystuje wraz z innymi podmiotami pliki cookies (tzw. ciasteczka) i inne technologie m.in. w celach prawidłowego świadczenia usług, odpowiedniego dostosowania serwisów do preferencji jego użytkowników, statystycznych oraz reklamowych. Korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza wyrażenie zgody na użycie plików cookies w pamięci urządzenia. Aby dowiedzieć się więcej o naszej polityce prywatności kliknij TU.

Taksa notarialna

Podane niżej stawki obowiązują od 27 października 2007 r.

Maksymalna stawka wynagrodzenia notariusza

Podstawa prawna

Od wartości:
Stawka
do 3 tys. zł 100 zł
powyżej 3 tys. zł do 10 tys. zł 100 zł plus 3 proc. od nadwyżki powyżej 3 tys. zł
powyżej 10 tys. zł do 30 tys. zł 310 zł plus 2 proc. od nadwyżki powyżej 10 tys. zł
powyżej 30 tys. zł do 60 tys. zł 710 zł plus 1 proc. od nadwyżki powyżej 30 tys. zł
powyżej 60 tys. zł do 1 mln zł 1010 zł plus 0,4 proc. od nadwyżki powyżej 60 tys. zł
powyżej 1 mln zł do 2 mln zł 4770 zł plus 0,2 proc. od nadwyżki ponad 1 mln zł
powyżej 2 mln zł 6770 zł plus 0,25 proc. od nadwyżki ponad 2 mln zł, nie więcej jednak niż 10 tys. zł, a w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn nie więcej niż 7500 zł.

Czynności notarialne

Akty notarialne

Opłata pobierana za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego:
umowę zobowiązującą, zawartą pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu,
umowę przenoszącą własność lub użytkowanie wieczyste, w wykonaniu umowy zobowiązującej,
umowę sprzedaży nieruchomości rolnej z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa,
umowę sprzedaży lokalu mieszkalnego lub nieruchomości gruntowej zabudowanej jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym, dokonywanej przez Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub inne podmioty na podstawie ustaw przyznających nabywcom tych lokali lub nieruchomości bonifikaty od ceny,
umowę zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
umowę zbycia własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej (prawa do lokalu mieszkalnego w domu budowanym przez spółdzielnię mieszkaniową w celu przeniesienia jego własności na członka),
umowę zbycia ekspektatywy spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, odrębnej własności lokalu lub domu jednorodzinnego w trybie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177 i Nr 63, poz. 591),
umowę ustanowienia odrębnej własności lokalu lub przeniesienia własności domu jednorodzinnego z prawem do gruntu, zawartych w wykonaniu umów o budowę lokalu lub domu, w trybie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych,
umowę przeniesienia własności lokalu lub domu jednorodzinnego z prawem do gruntu, przez spółdzielnię mieszkaniową,
umowę przeniesienia własności, oddania w użytkowanie wieczyste lub przeniesienia prawa użytkowania wieczystego działki budowlanej na rzecz spółdzielni mieszkaniowej w trybie art. 35 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych,
ustanowienie hipoteki
przebieg licytacji lub przetargu,
przyjęcie na przechowanie pieniędzy w walucie polskiej lub obcej
umowę zawieraną na podstawie przepisu art. 9 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 oraz z 2004 r. Nr 141, poz. 1492),
umowę darowizny lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość, jeżeli umowa jest zawierana pomiędzy osobami zaliczanymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, a nabywcy są uprawnieni do skorzystania z ulgi, o której mowa w art. 16 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadku i darowizn,
umowę sprzedaży samodzielnego lokalu mieszkalnego w rozumieniu art. 2 ust. 2 zdanie 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali stanowiącego odrębną nieruchomość, albo budynku mieszkalnego jednorodzinnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 i Nr 170, poz. 1217),
umowę sprzedaży nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę budowlaną w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm. )

Wynosi:
Od wartości:
Stawka:
do 3 tys. zł 50 zł
powyżej 3 tys. zł do 10 tys. zł 50 zł plus 1,5 proc. od nadwyżki powyżej 3 tys. zł
powyżej 10 tys. zł do 30 tys. zł 155 zł plus 1 proc. od nadwyżki powyżej 10 tys. zł
powyżej 30 tys. zł do 60 tys. zł 355 zł plus 0,5 proc. od nadwyżki powyżej 30 tys. zł
powyżej 60 tys. zł do 1 mln zł 505 zł plus 0,2 proc. od nadwyżki powyżej 60 tys. zł
powyżej 1 mln zł do 2 mln zł 2385 zł plus 0,1 proc. od nadwyżki powyżej 1 mln zł
powyżej 2 mln zł 3385 zł plus 0,125 proc. od nadwyżki ponad 2 mln zł, nie więcej jednak niż 5 tys. zł, a w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn nie więcej niż 3750 zł.

Za sporządzenie projektu aktu notarialnego obejmującego umowę oraz za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego:
ustanowienie hipoteki w celu zabezpieczenia kredytu bankowego udzielonego na budownictwo mieszkaniowe, zakup domu mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego albo na działalność gospodarczą,
losowanie nagrody,
potwierdzenie oświadczenia woli zawartego w innym akcie notarialnym

Wynosi:
Od wartości:
Stawka:
do 3 tys. zł 25 zł
powyżej 3 tys. zł do 10 tys. zł 25 zł plus 0,75 proc. od nadwyżki powyżej 3 tys. zł
powyżej 10 tys. zł do 30 tys. zł 77,50 zł plus 0,5 proc. od nadwyżki powyżej 10 tys. zł
powyżej 30 tys. zł do 60 tys. zł 177,50 zł plus 0,25 proc. od nadwyżki powyżej 30 tys. zł
powyżej 60 tys. zł do 1 mln zł 252,50 zł plus 0,1 proc. od nadwyżki powyżej 60 tys. zł
powyżej 1 mln zł do 2 mln zł 1192,50 zł plus 0,05 proc. od nadwyżki ponad 1 mln zł
powyżej 2 mln zł 1692,50 zł plus 0,0625 proc. od nadwyżki ponad 2 mln zł, nie więcej jednak niż 2500 zł, a w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn nie więcej niż 1875 zł.

Za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego:
oświadczenie o przystąpieniu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub objęciu udziałów w tej spółce
oświadczenie zawierające zgodę osób przystępujących do spółki akcyjnej na zawiązanie spółki, na brzmienie statutu i na objęcie akcji, wyrażoną w innym akcie niż akt obejmujący statut.

Wynosi:
Od wartości:
Stawka:
do 3 tys. zł 10 zł
powyżej 3 tys. zł do 10 tys. zł 10 zł plus 0,3 proc. od nadwyżki powyżej 3 tys. zł
powyżej 10 tys. zł do 30 tys. zł 31 zł plus 0,2 proc. od nadwyżki powyżej 10 tys. zł
powyżej 30 tys. zł do 60 tys. zł 71 zł plus 0,1 proc. od nadwyżki powyżej 30 tys. zł
powyżej 60 tys. zł do 1 mln zł 101 zł plus 0,04 proc. od nadwyżki powyżej 60 tys. zł
powyżej 1 mln zł do 2 mln zł 477 zł plus 0,02 proc. od nadwyżki ponad 1 mln zł
powyżej 2 mln zł 677 zł plus 0,025 proc. od nadwyżki ponad 2 mln zł, nie więcej jednak niż 1000 zł, a w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn nie więcej niż 750 zł.

Maksymalna stawka za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego:
Stawka:
Pobierana za:
600 zł umowę zbycia nieruchomości, jeżeli w związku z tą umową następuje wypłata świadczeń z tytułu ubezpieczenia społecznego rolników albo renty strukturalnej współfinansowanej ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej
400 zł umowę majątkową małżeńską
50 zł testament
150 zł testament zawierający zapis, polecenie lub pozbawienie uprawnionego prawa do zachowku
30 zł odwołanie testamentu
60 zł zwolnienie nieruchomości od obciążeń lub zrzeczenia się prawa, jeżeli wartości przedmiotu nie da się określić
80 zł zrzeczenie się własności nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego
30 zł pełnomocnictwo do dokonania jednej czynności
100 zł pełnomocnictwo przy czynnościach zawierających umocowanie do dokonania więcej niż jednej czynności
50 zł oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku

Maksymalna stawka:
Stawka:
Pobierana za:
750 zł sporządzenie protokołu zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub walnego zgromadzenia spółdzielni
1100 zł sporządzenie protokołu walnego zgromadzenia akcjonariuszy
500 zł sporządzenie protokołu zgromadzenia wspólników innej spółki niż wymienione wyżej albo protokołu posiedzenia zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółki prawa handlowego
300 zł za sporządzenie protokołu zebrania wspólnoty mieszkaniowej
1000 zł za sporządzenie protokołu zawierającego oświadczenie towarzystwa funduszy inwestycyjnych o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego

Maksymalna stawka:
Stawka:
Pobierana za:
100 zł sporządzenie protokołu niedojścia do skutku licytacji, przetargu lub losowania nagród
50 zł za sporządzenie protokołu przyjęcia dokumentu na przechowanie
20 złza przechowanie dokumentu, od każdego dokumentu, za każdy rozpoczęty miesiąc
200 zł sporządzenie innego protokołu


Poświadczenia

Maksymalna stawka:
Stawka:
Pobierana za:
na dokumentach, jeżeli przedmiot jest oznaczony suma pieniężną - 1/10 maksymalnej stawki, jaka należałaby się, gdyby dokument sporządzono w formie aktu notarialnego, nie więcej jednak niż 300 zł poświadczenie własnoręczności podpisu albo odcisku palca osoby niepiśmiennej lub niemogącej pisać na dokumentach, jeżeli przedmiot jest oznaczony sumą pieniężną
20 zł poświadczenie własnoręczności podpisu albo odcisku palca osoby niepiśmiennej lub niemogącej pisać na pełnomocnictwach i innych dokumentach
6 zł poświadczenie zgodności odpisu z okazanym dokumentem, za każdą stronę
6 zł poświadczenie czasu okazania dokumentu, za każdą stronę
5 zł poświadczenie pozostawania przy życiu w celu otrzymania emerytury, renty lub innych świadczeń z ubezpieczenia społecznego
30 zł poświadczenie pozostawania przy życiu w innym celu
30 zł poświadczenie pozostawania osoby w określonym miejscu

Doręczanie oświadczeń
Stawka:
Pobierana za:
40 zł doręczenie stronie przeciwnej oświadczenia wniesionego ustnie do protokołu albo wręczonego lub przesłanego notariuszowi

Protesty
Stawka:
Pobierana za:
 • do 1000 zł włącznie
  - 5 zł
 • powyżej 1000 zł
  - 5 zł + 0,5% od nadwyżki ponad 1000 zł, nie więcej jednak niż 2.500 zł
 • za sporządzenie protestu przy wartości kwoty ulegającej zaprotestowaniu

  Inne czynności
  Stawka:
  Pobierana za:
  200 zł dokonanie czynności notarialnej niewymienionej w przepisach poprzedzających

  Zwiększenie wynagrodzenia za dokonanie czynności notarialnej poza kancelarią notarialną

  Maksymalna kwota, o którą może być zwiększone wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnej poza kancelarią notarialną:
  50 zł w porze dziennej
  100 zł w porze nocnej oraz w dni wolne od pracy
  - za każdą godzinę niezbędną do dokonania tej czynności od opuszczenia kancelarii do powrotu
  - za porę dzienną liczy się czas między godziną 8 a 20

  Podstawa prawna

  Rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2004 r. nr 148 z 29 czerwca 2004 r., poz. 1564 z późn, zm.). 2009-10-01